หลักการทำงานของเตาเผาขยะ

2021-04-01

หลังจากที่ขยะผ่านการควบคุมและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องแล้ว ขยะจะเข้าสู่เตาเผาขยะและต้องผ่านสามขั้นตอนของการทำให้แห้ง เผา และเผา อินทรียวัตถุในนั้นถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิสูงเพื่อสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยความร้อน อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการเผาไหม้จริง สภาวะการเผาไหม้ในเตาเผาขยะไม่สามารถบรรลุผลตามที่ต้องการ ส่งผลให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ในกรณีที่รุนแรง จะเกิดควันดำจำนวนมาก และตะกรันที่ปล่อยออกมาจากเตาเผาขยะจะมีสารอินทรีย์ที่ติดไฟได้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเผาขยะในครัวเรือน ได้แก่ ลักษณะของของเสียในบ้าน เวลาพัก อุณหภูมิ ความปั่นป่วน ค่าสัมประสิทธิ์อากาศส่วนเกิน และปัจจัยอื่นๆ ในหมู่พวกเขา เวลาที่อยู่อาศัย อุณหภูมิ และความปั่นป่วนเรียกว่าองค์ประกอบ "3T" ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หลักที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผาขยะ วิเคราะห์ธรรมชาติของขยะ เวลาที่อยู่อาศัย อุณหภูมิ ความปั่นป่วน และค่าสัมประสิทธิ์อากาศส่วนเกิน แล้วนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การจัดการ และการทำงานของเตาเผาขยะ
  • QR