การบำบัดของเสียทางการแพทย์

2023-09-25

ขยะทางการแพทย์หมายถึงของเสียที่เกิดจากสถาบันทางการแพทย์ (เช่น โรงพยาบาล คลินิก ฯลฯ) เช่น ยาที่ใช้แล้ว กระบอกฉีดยา ขวดแช่ ยาหมดอายุ ขยะชีวการแพทย์ เป็นต้น ของเสียเหล่านี้มีสารอันตรายหลายชนิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการบำบัดของเสียทางการแพทย์จึงมีความสำคัญมากและเตาไพโรไลซิสของเสียทางการแพทย์เป็นวิธีการบำบัดที่มีประสิทธิภาพ

เตาไพโรไลซิสของเสียทางการแพทย์ใช้วิธีการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิสูงในการย่อยสลายของเสียทางการแพทย์ให้เป็นก๊าซเสียที่ไม่เป็นอันตราย ของเหลวของเสีย สถานะของแข็งของก๊าซ และเถ้า ในท้ายที่สุด สามารถรับผลิตภัณฑ์ความร้อนที่ไม่เป็นอันตรายได้ และก๊าซเสียที่เกิดขึ้นสามารถถูกทำให้บริสุทธิ์ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การฉีดพ่นและการออกซิเดชันของตัวเร่งปฏิกิริยา ต่อไปนี้เป็นการแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบหลักและหลักการทำงานของเตาไพโรไลซิสของเสียทางการแพทย์

ส่วนประกอบ:

เตาไพโรไลซิสของเสียทางการแพทย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวเตา เตา เตา ระบบแยกก๊าซและของแข็ง อุปกรณ์บำบัดเถ้า อุปกรณ์ทำให้บริสุทธิ์ ระบบควบคุม ฯลฯ ในหมู่พวกเขา เตาและหัวเผาเป็นส่วนหลักของเตาไพโรไลซิสของเสียทางการแพทย์ ใช้ในการย่อยสลายและการเผาไหม้ของเสีย ระบบแยกก๊าซ-ของแข็งใช้ในการแยกและบำบัดส่วนผสมของของแข็งและก๊าซ ทำให้ก๊าซบริสุทธิ์และระบายออก หลังการบำบัด ของแข็งจะถูกเปลี่ยนเป็นเถ้าที่มีค่าความร้อนต่ำ และขนส่งและบำบัดได้ง่าย อุปกรณ์แปรรูปขี้เถ้าใช้สำหรับอัด บรรจุ จัดเก็บ และบำบัดขี้เถ้า อุปกรณ์ทำให้บริสุทธิ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้บริสุทธิ์และบำบัดก๊าซเสียที่เกิดจากการเผาไหม้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หลักการทำงาน:

หลักการทำงานของเตาไพโรไลซิสของเสียทางการแพทย์นั้นคล้ายคลึงกับเทคโนโลยีการบำบัดไพโรไลซิสที่อุณหภูมิสูง และกระบวนการของมันสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนการอุ่น ออกซิเดชัน และเถ้า ประการแรก ของเสียทางการแพทย์จะถูกเก็บไว้ในเตาเผาเพื่อให้ความร้อนก่อน และสารอินทรีย์ เช่น น้ำและน้ำมันในของเสียจะค่อยๆ ระเหยไป จากนั้นหัวเผาจะถูกเปิดใช้งานเพื่อให้ความร้อนแก่ของเสียทางการแพทย์ในเตาเผาให้มีอุณหภูมิสูง สารอินทรีย์ในของเสียจะถูกแตกร้าวและออกซิไดซ์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนบางชนิด จากนั้น ผลิตภัณฑ์ความร้อนที่สร้างขึ้นจะถูกแยกออกผ่านระบบแยกก๊าซและของแข็ง และขยะมูลฝอยจะถูกบำบัดให้กลายเป็นเถ้าตกค้างที่มีค่าความร้อนต่ำ ก๊าซไอเสียจะถูกทำให้บริสุทธิ์และบำบัดผ่านอุปกรณ์ทำให้บริสุทธิ์ ในที่สุด ก๊าซไอเสียที่บริสุทธิ์จะถูกปล่อยออก และขี้เถ้าจะถูกบีบอัดและบำบัด

สถานการณ์การใช้งาน:

เตาไพโรไลซิสของเสียทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อการบำบัดและการใช้ทรัพยากรของเสียทางการแพทย์ เมื่อเปรียบเทียบกับการฝังกลบและการเผาแบบดั้งเดิม เตาเผาไพโรไลซิสของเสียทางการแพทย์มีลักษณะด้านความปลอดภัยและไม่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดและการใช้ทรัพยากร

กล่าวโดยสรุป เตาไพโรไลซิสของเสียทางการแพทย์เป็นอุปกรณ์บำบัดของเสียที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแปลงของเสียทางการแพทย์ให้เป็นพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการใช้งานมากมาย อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการใช้งาน จำเป็นต้องใช้งานและจัดการอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และรับประกันความเสถียรและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:https://www.incineratorsupplier.com/


  • QR